Çevre Mühendisliği

Bu kapsamda, işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun ve alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirilmesi, tesis içi aylık incelemeler yapılıp yıllık iç tetkik programları düzenlenmesi, işletme adına başvuru işlemlerinin takip edilerek başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporların hazırlanması gibi hizmetler sunulmaktadır.

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile işletmeler kirletici vasıfları dikkate alınarak iki liste altında toplanmışlardır.

Çevresel Risk Değerlendirmesi, sistematik metotlar ile çalışma ortamında var olan çevresel tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol altına almak için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri Verilmesi

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.