Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli Personel Alınacaktır

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN;

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe konulan  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlardatoplam (77) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
UNVANI ADEDİ 
İnşaat Mühendisi 15
Bilgisayar Mühendisi 7
Makine Mühendisi 7
Elektrik-Elektronik Mühendisi 7
Harita Mühendisi 7
Jeoloji Mühendisi 3
Jeofizik Mühendisi 3
Şehir ve Bölge Plancısı 7
Mimar 7
Avukat 7
Uzman 7
TOPLAM 77

 

II-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 
A)GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan şartları haiz olmak.
2) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
4) Son başvuru günü itibariyle 25 yaşından gün almış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
5) Sözlü sınavdan en az 70 puan almış olmak.
6) Mezun olduğu fakülte veya bölümde ilk 5 veya 10 sıralamasının içinde olmak.
7)İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin en az birinden  KPDS’den en az (E) düzeyinde puan aldığını (TOEFL’ dan en az 153 puan veya FCE, CAE, CPE ya da IELTS en az C seviyesinde İngilizce bildiğini) belgelendirmek.  
8)Sözlü sınavla alınacak personelin her bir unvanı için belirlenen adedin  4 (dört) katı  adayaşağıdaki öncelik sırasına göre sözlü sınava çağrılacaktır.
a)Mezun olduğu fakülte veya bölümde ilk 5’e(beşe) giren ve en az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olanlar.
b) (a) bendinde belirtilen şartları taşıyanlardan yeterli müracaat olmazsa,  mezun olduğu fakülte veya bölümdeilk 10’a(ona) giren ve en az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olanlar.
c) (b)bendinde belirtilen şartları taşıyanlardan yeterli müracaat olmazsa,mesleki tecrübeşartı aranmaksızın mezun olduğu fakülte veya bölümde ilk 5’e(beşe) girenler.
ç) (c) bendinde belirtilen şartları taşıyanlardan yeterli müracaat olmazsa, mesleki tecrübe şartı aranmaksızın mezun olduğu fakülte veya bölümde ilk 10’a(ona) girenler.
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki aynı nitelikli olanlardan yabancı dil düzeyi yüksek olanlara göre sıralama yapılacaktır.
d) Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan yeterli müracaat olmazsa, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe şartı aranmaksızın mezun olduğu fakülte veya bölümdeilk 10’a (ona) girenler.
9) Adaylar, mesleki tecrübelerini gösterir belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumundan alarak Bakanlığa sunmak zorundadır.
10) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
11) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek; Bakanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
 
B) İSTİHDAM VE ÜCRET
1)Sözleşmeli personel,  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında uygulamaların yapılacağı Bakanlıkça uygun görülen il veya illerde çalışmak zorundadır.
2)Sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  değişik 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücretin iki katını (brüt  6870.54 TL.) geçmemek üzere, adayların mesleki tecrübelerine göre tespit edilecektir.
 
C) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
İNŞAAT MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Zemin Mekaniği
b) Yapı Malzemesi
c) Yapı Statiği
d) Betonarme
e) Şantiye Bilgisi
f) Kentsel Dönüşüm
 
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği”  lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Donanım
b) Yazılım Mühendisliği
c) Veritabanı ve Arayüz Tasarımı
d) Sistem Mühendisliği
e) Bilgi Güvenliği
 
MAKİNE MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği”  lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Mühendislik mekaniği
b) Enerji tesis ve işletmeleri
c) Endüstriyel akustik ve gürültü
d) Genel proses tekniği
e) Makine dinamiği
 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”  lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Enerji dönüşümü
b) Elektromanyetik dalgalar
c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi
d) Enerji verimliliği ve güç kalitesi
e) Elektronik devre elemanları
 
JEOFİZİK MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Sismoloji
b) Yer fiziği
c) Uygulamalı jeofizik
d) Yapı jeofiziği
e) Gravite
 
JEOLOJİ MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Tektonik
b) Hidrojeoloji
c) Tarihsel jeoloji
d) Genel jeoloji
e) Mineraloji
f) Paleontoloji
g) Harita Ölçek
h) Mühendislik Jeolojisi
ı) Petrografi
i) Sedimantoloji
j) Maden Yatakları
 
HARİTA MÜHENDİSİ
1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları
b) Jeodezi (koordinat sistemleri)
c) Kadastro bilgisi
d) İmar uygulamaları
e) Haritacılık yazılımları
 
ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Kent Ekonomisi
b) Konut Politikaları
c) Kentsel Dönüşüm
d) Kent Sosyolojisi
e) İmar ve Hukuk
 
MİMAR
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Mimari tasarım
b) Yapım bilgisi
c) Yapı malzemesi
d) Mimarlık tarihi
e) Bilgisayar destekli çizim
f) Kentsel Tasarım
g) İmar ve Hukuk
 
AVUKAT
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.
2) Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak.
3) İstihdam edileceği il sınırları içinde ikamet etmek ve baroya kayıtlı olmak.
4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.
5) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.
6) Başvuru sırasında istenecek belgeleri teslim etmiş olmak. (Avukatlık Ruhsatname örneği, Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge, Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, bu davalardan çekildiklerine dair belge)
7) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
d) Ticaret Hukuku
e) Medeni Usul Hukuku
f) İcra ve İflas Hukuku
g) İdare Hukuku
h) İdari Yargılama Hukuku
ı) Ceza Hukuku
i) Ceza usul Hukuku
j)Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
 
UZMAN
1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme,  İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans”lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Genel Muhasebe
b) Borçlar Hukuku
c) Ticaret Hukuku
d) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları
e) 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları
f) Kamu İhale Mevzuatı
 
 
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR
 1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
2) Posta veya diğer şekilde yapılan yada daha önce yapılmış olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3) Elektronik ortamda Başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanacak ve sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adaylar Başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.
4) Başvurular 24 /01/2013 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.
5) Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 
IV-SINAVA İLİŞKİN ESASLAR
1) Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden yürürlüğe konulan  “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi UygulamalarındaSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında öngörüldüğü şekilde “sözlü sınav”  olarak yapılacaktır.
2) Sözlü Sınav;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan),
d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan)
olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.
 
V-SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA
Sözlü sınav sonundaki başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek aday (yedek listedeyer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listeleri Sınav Komisyonu tarafından oluşturularak, Bakanlıkça http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanır. İşe alınacak adayların sınav sonuçlarının Bakanlık internet adresinde duyurulduğu tarihten itibaren istenen belgeleri tamamlayarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 15(on beş) gün içerisinde teslim edeceklerdir.
 
VI- ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği. Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.
2) Başvuru formu Başvuru Formu. Ek:1).
3) İsteklilerin Bakanlığımız Beyan Belgesi internet adresinde bulunan ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:2).
4) İş Talep Formu internet adresinde bulunan ilan ekindeki İş Talep Formu (Ek:3).
5) Mesleği ile ilgili çalıştığına dair hizmet belgesi Mezuniyet tarihinden sonraki tarih. (SGK’dan veya e-devlet’ten bandrollü çıktı alınabilir.)
6) Mezun olduğu bölüm sıralamasında yer aldıklarına dair Rektörlükten veya öğrenci işlerinden alınacak belge.
VII-İLETİŞİM ADRESİ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   Personel Dairesi Başkanlığı Vekaletler Cad. No:1 Kat:3 Bakanlıklar/ANKARA

 

Not:Başvurunuzu teyit etmek ve başvuru formunu tekrar yazdırmak için tıklayınız

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/kentsel-donusum-uygulamalari-kapsaminda-calistirilmak-uzere-sozlesmeli-personel-alinacaktir-haber-6508

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir