Kentsel Dönüşümün Bilişim Altyapısı Hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerel yönetimlerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetlerinin çağdaş bilgi teknolojileri kullanılarak icra edilmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyor. Bilgi teknolojilerinin kentsel yaşam alanlarında ve kentlerin yönetilmesinde kullanımının giderek arttığı günümüz dünyasında, sanayi kentleri yerini bilişim kentleri veya akıllı kentlere bırakıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaşanabilir çevre ve marka şehirler oluşturma yolunda kentsel dönüşümü sadece fiziksel olarak değil; yönetsel olarak da yapabilmek için Kent Bilgi Sistemi Standartlarını belirledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında tespit edilen uygulama esaslarının yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla 9-11 Temmuz tarihlerinde The Green Park Pendik Hotel İstanbul da, Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı düzenleniyor.

Kent bilgisi kentliye hizmet eden altyapı, çevre, inşaat, ulaştırma, enerji, turizm, tarım, haberleşme, güvenlik ve diğer tüm sektörlerce üretilen ya da kullanılan bilgilerin bütününden oluşmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve onun kent bazına indirgenmiş şekli olan Kent Bilgi Sistemleri, çarpık kentleşme ve şehirlerin hızlı büyümesinin neden olduğu ve giderek artan sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve çözümlenmesi için kent bilgisinin yönetilmesinde, mekansal planlama ve kentsel dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesinde ve yapılacak uygulamalara hız kazandırılmasında önemli bir karar destek aracıdır.

Kent Bilgi Sistemlerinin yerel yönetimlerin görev alanındaki bilgilerin yönetilmesi, birimler arası koordinasyonun sağlanması, vatandaşa hızlı hizmet sunulması, imar ve altyapı hizmetlerinin planlanması, uygulamalarının hızlandırılması ve izlenmesi, gelir takibi ile belediyelerin gelirlerinin artışının sağlanması gibi bilinen birçok faydası var. Bunların tamamı yerelde sunulan hizmetin kalitesi, hızı ve verimliği ile ilgili olan hususlardır. Bunun yanı sıra Kent Bilgi Sistemlerinin merkezi yönetime hizmet eden yüzü de oldukça önemlidir. Eğer üst ölçekli planlar, sektörel politikalar, yatırım programları için yerelden merkeze doğru akışı gereken veri ve bilgi için gerekli altyapı sağlanmadıysa; gelen bilgi bulanık bir sel etkisi oluşturacaktır. Kent Bilgi Sistemleri; kente ilişkin bir yönetim aracı olmak yanında merkezi ve yerel politikaların, programların ve uygulamaların birbiri ile uyum içinde oluşturulması için ihtiyaç duyulan verinin sağlanmasını mümkün kılan bilgi kanalları olarak da tanımlanabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”nın temel görevlerinden biri çevre, kentleşme ve yapılaşma ile ilgili temel politikaların belirlenmesidir. Bu ise imar, çevre ve yapı ile ilgili uygulamaların izlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Yine Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan bölge planlarının veya kalkınma planlarının hazırlanması için de yereldeki portrenin görülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan veri ve bilgilerin sağlanması için Kent Bilgi Sistemleri çok önemli bir role sahiptir.

Ülkemizde Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının 15 yıla yakın bir mazisi bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin ve bu konuda hizmet veren özel sektörün bir standarda dayanmaksızın gerçekleştirdiği uygulamalar içinde başarılı ve güzel örnekler olmakla birlikte, bunların sayısı oldukça sınırlıdır. Kaldı ki bu örneklerden en başarılı olanı bile bir bütünün parçası olmadığı için eksik kalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Projesi, uzun zamandır ihtiyaç duyulan bu eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır.

Kent Bilgi Sistemi standartlarının belirlenmesi, uygulamaların ortak bir standarda taşınmasını sağlayacaktır. Kente ilişkin coğrafi verilerin standart içerikte ve formatta paylaşılmasını netice verecektir. Kent Bilgi Sistemi kullanımını yaygınlaştırmak ise, yerel yönetimlerce verilen hizmetin çağdaş bilgi teknolojilerinin kullanıldığı üst standartlara taşınmasını sağlayacaktır.

Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesini bütünler nitelikte Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının yerel düzeyde kurulmasını sağlamak üzere başlatılmış bir projedir. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi bilgilerin ortak bir altyapı üzerinden kullanıcılara sunulması, coğrafi verilerin tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerik standartlarının oluşturulması ve coğrafi veri değişim standartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu neticesinde; birlikte çalışabilir coğrafi veri standartları belirlenerek e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacak ve vatandaşa verilen hizmetin niteliği ve niceliği arttırılacak, veri paylaşımı sağlanarak mükerrer veri üretiminin önlenmesi neticesinde kaynak israfının önüne geçilecek, doğru ve güncel coğrafi bilgiye erişim sağlanması ile karar destek süreçleri iyileşecek ve kamuda etkin yönetime hizmet edilecek, veriye hızlı ve kolay erişim sağlanarak yatırım süreçleri iyileşecektir. Her iki proje de e-devlete geçiş ve kamu yönetiminin modernizasyonu için büyük fayda sağlayacaktır.  

Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Çalıstay Programı için tıklayınız.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/kentsel-donusumun-bilisim-altyapisi-hazirlandi-haber-19

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir