Kimlikli ve Yaşanabilir Kentleri Ön Plana Çıkaracak Kentsel Tasarım Yönergesi Hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak “Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasına ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge” yürürlüğe girdi.

Yönerge ile kentsel tasarım projeleri ile üçüncü boyutun da dikkate alındığı; kimlikli; çevreye duyarlı; engelsiz, yaşam kalitesi, enerji verimliliği, estetik ve görsel değeri yüksek Kimlikli ve Yaşanabilir Kentler oluşturulmasının altyapısı hazırlanmış oldu.

Yönerge kapsamında hazırlanacak kentsel tasarım projeleri ile kentlerin özgün tarihi mimarisini ve kimliğini ön plana çıkaracak tasarım standartları belirlenecek. İnsan odaklı, erişilebilir kentsel mekânlar tasarlanacak. İklim duyarlı enerji verimliliğini gözeten kentsel tasarım projeleri hazırlanacak. Kentsel tasarım ve planlama bir bütün olarak ele alınarak yeni yaşam mekânları oluşturulacak. Mekana ilişkin kentsel teknik altyapıya ilişkin değerlendirmeler yapılarak kentsel yapı ve yaşam kalite riski azaltılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde; “Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak.” hükmü yer alıyor. Bu hüküm doğrultusunda hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde de; “Kentsel tasarım projesine ilişkin Bakanlıkça usul ve esas belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu yönerge ile birlikte,6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlığımıza sunulan Kentsel Dönüşüm Alanlarına (Rezerv Yapı Alanı, Riskli alan, Riskli yapı grubu) ilişkin hazırlanan imar plan teklifleri ile birlikte Kavramsal Tasarım Bilgi Paftasının sunulması akabinde Kentsel Tasarım Projesinin Bakanlığımıza sunulması zorunlu bulunmakta olup, Bakanlığımız kent kimliğinin geliştirilmesini, çevrenin korunmasını ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda hem 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen yetkiler, hem de Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan hususlar uyarınca kentsel tasarım süreçlerine yönelik iş ve işlemlerin yeterli sistematik ve önceden belirlenmiş standartlara/mevzuata dayalı bir süreçte ve objektif ve nesnel değerlendirme kriterleri esas alınarak yürütülmesi amacıyla tanım, usul ve esasları belirleyici “ikincil mevzuatın” çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu çerçevede hazırlanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylanacak Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasına ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge” Bakanlık makamınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/kimlikli-ve-yasanabilir-kentleri-on-plana-cikaracak-kentsel-tasarim-yonergesi-hazirlandi-haber-20604

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir